Да не си „изяждаме“ климата!

След няколко дни правителства от целия свят ще се съберат в Париж, за да говорят за климатичните промени. След повече от 20 години дебати, медиации и форуми, които претърпяха провал, Парижката конференция (COP21) за първи път ще се опита да сключи едно задължително и универсално споразумение.

BULG_Testate_800x680_mobile_clima В 54-те страници текст на преговорите, обаче напълно липсва терминът “земеделие”, въпреки че на много места се споменава темата за хранителната сигурност. Това според Slow Food е много сериозна липса.

Отсъствието на тази дума означава изтикване в маргинална позиция на дискусията по въпрос, който всъщност заема централно място: връзката между храна и климат. В зависимост от системата, спрямо която се разглежда проблемът, земеделието, животновъдството и производството на храна представляват много неща: от една страна – една от основните причини за изменението на климата; от друга – една от жертвите; от трета – едно от възможните решения. Обстоятелството, че вниманието се фокусира върху енергийния сектор, тежката промишленост и транспорта, означава непризнаване на ключовата роля на земеделието.

По тази причина Slow Food се обръща към представителите на страните и на международните институции, които са се събрали в Париж, с призива “Да не си „изяждаме“ климата”, за да може земеделието да бъде поставено в центъра на дебатите.

Този призив се заражда от необходимостта да бъде подчертано, че само чрез радикална промяна на парадигмата на настоящата система за производство, преработка, дистрибуция, консумация и изхвърляне на храната може да се стигне до ограничаване на измененията на климата.

Възвръщането на ценността на храната чрез ограничаване на разхищенията и насърчаване на агро-екологичните практики, окуражавайки кратките вериги, е въпрос от все по-голяма спешност.

Ако, обратно на това, продължи да преобладава модерният модел на индустриално земеделие и хранително-вкусова промишленост, основан на нарастващата употреба на петролни деривати, широкомащабното производство и безогледното експлоатиране на природните ресурси, не само няма да бъде възможно тенденцията да бъде обърната, но и влиянието върху нарастването на средните температури ще бъде все по-негативно, а според Петия доклад на Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC) през последния век то вече е отбелязало ръст от +0,85°C.

Този модел на индустриално земеделие и хранителна промишленост се базира на идеята за безкраен растеж, но нашата планета разполага с ограничени ресурси. Съобразяването на това съзнание с броя на световното население, което ще достигне 9 милиарда човека до 2050 г., е едно от най-важните предизвикателства, пред които сме изправени. По тази причина чрез призива, който Slow Food приканва всички да подпишат, искаме да бъде взета под сериозно внимание решителната роля на хранителната система и събраните в Париж страни и институции да поощрят ефикасни международни политики, насочени към радикална промяна на актуалната хранителна система.
Изтегли призива „Да не си изяждаме климата“
Подпиши и ти, нека се чуе нашият глас