ESSEDRA означава Природосъобразно и устойчиво социо-икономическо развитие на селските райони.

Проектът ESSEDRA се съфинансира от Европейския съюз чрез Главна дирекция „Разширяване“ и се коодинира от Slow Food с цел подпомагане на процеса на интеграция на балканските страни и Турция към Европа.

Slow Food планира да постигне тази цел чрез засилване на гласа на неправителствените организации (НПО) работещи на местно ниво в областта на селското стопанство, развитието на селските райони и качеството на храните. Това включва и работа по свързаните с тях въпроси за опазването на природата и биоразнообразието, борбата с климатичните промени и най-вече за подобряване живота на местните общности.

Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез работа на три различни, но свързани нива:

  • Дейности по застъпничество за ролята на дребните фермери в опазването на биоразнообразието; укрепване на капацитета на НПО за осигуряване на анализи, стратигическо застъпничесво и мониторинг на съответните политики в областта на хранителните системи и развитието на селските райони, засилване участието на НПО в публичния дебат по развитието на селските райони на Балканите и в Турция, повличване на политиката и процесите за вземане на решения.
  • Подкрепа за дребните производители, предлагане на конкретни модели за опазване на биоразнообразието и теренни проучвания на селскостопански продукти, застрашени от изчезване.
  • Постоянна комуникация, насочена към широката публика, включваща организиране на работни срещи, образователни дейности, кампании за отговорно потребление на храни и стартиране на Инициатива на европейските граждани в поткрепа на консумацията на местни храни; повишаване на осведомеността на гражданите на Балканите и Турция за влиянието на политиката върху тяхното ежедневие, информиране на общностите как да влият на създаването на политики и тяхното прилагане.

Проектът ESSEDRA се ръководи от Slow Food с участието на девет НПО от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Република Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Великобритания. Местните организации използват опита си в публични кампании и организация на техни собствени местни събития.