U okviru procesa pristupanja EU, u jugoistočnoj Evropi i Turskoj se uvode štetne politike. Potpomognuto jako ograničenim pogledom na “modernu” poljoprivredu, čini se da su se izvukle pouke iz teških lekcija naučenih kroz prethodne procese proširenja. Iako proces usklađivanja sa EU nudi mogućnost mehanizama podrške za tradicionalne poljoprivrednike i zanatske proizvođače, iste je potrebno je aktivirati i efikasno implementirati.

Preispitivanje političke moć je komplikovano za mnoge, a naročito za marginalizirane poljoprivrednike u planinskim i ostalim ugroženim područjima. Kako i EU prepoznaje, ovaj problem postaje sve istaknutiji i ozbiljniji u jugoistočnoj Evropi i Turskoj, gdje su organizacije civilnog društva većinom manje i slabije, dok vladajuće strukture nemaju tradiciju konstruktivnog angažmana sa nevladinim organizacijama.

Istrovremeni rad u osam zemalja regiona i analiziranje političkih pitanja koja mogu uticati na proizvodnju, ne samo da se obavljaju paralelno sa izgradnjom kapaciteta i zagovaranjem o relevantnim zakonima i političkim procesima, nego i predstavljaju stvarne primjere, koji ilustriraju regulatorna i pitanja podrške. ESSEDRA mreža je aktivno uključena u proces zagovaranja za ulogu malih poljoprivrednika u zaštiti biološke raznolikosti i promociju konkretnih modela i akcija za očuvanje biološke raznolikosti.

Događaji

EU propisi o higijeni hrani i proizvodnji “slow” sira: Načela i praksa – 22. septembar 2013.godine, Kuća Bioraznolikosti, Bra, Italija
Okrugli stol JI Evrope – Najbolje prakse za održivo korištenje zajedničkih pašnjaka na Zapadnom Balkanu i u Evropi – 15. april 2013.godine, Sofia, Bugarska
SEE Regionalna radionica HNVF politike – Mogućnosti i izazovi politike po pitanju pristupanja EU i CAP-u nakon 2013.godine – 3-4. novembar 2011.godine, Zagreb, Hrvatska
Sastanak za umrežavanje- Poljoprivreda u prirodi visoke vrijednosti u jugoistočnoj Evropi ,6-8. decembra 2010.godine, Sofia, Bugarska