ESSEDRA – skraćenica za engleski naziv Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural Areas, što u prevodu znači Ekološki održiv socio-ekonomski razvoj ruralnih područja.

ESSEDRA projekat – sufinansiran od strane Evropske unije, kroz Opću upravu za proširenje – Slow Food koordinira projektom, s ciljem olakšavanja procesa integracije balkanskih zemalja i Turske u Evropu.

Slow Food će ovaj cilj obezbijediti kroz jačanje i pojačavanje glasa organizacija civilnog društva, koje se na lokalnom nivou bave poljoprivredom, ruralnim razvojem i kvalitetom hrane. Naravno, ovo će zahtjevati bavljenje sa srodnim pitanjima, poput zaštite okoliša i krajolika, očuvanje biološke raznolikosti, borbu protiv klimatskih promjena, te, najvažnije, pitanjima koja su za dobrobit lokalne zajednice.

Projektni ciljevi će se ostvariti kroz rad na tri različita, no međusobno povezana nivoa:

  • Aktivnosti zagovaranja o važnosti uloge malih poljoprivrednika u zaštiti biološke raznolikosti; jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za obavljanje analiza, strateškog zagovaranja i monitoringa relevantnih politika vezanih za prehrambeni sistem i ruralni razvoj na Balkanu i u Turskoj, te uticanje na proces donošenja odluka i stvaranja politika.
  • Podrška malim prehrambenim proizvođačima, promocija konkretnog modela za očuvanje biološke raznolikosti i terensko istraživanje o poljoprivrednim proizvodima koji su u opasnosti od izumiranja.
  • Kontinuirana komunikacija sa širom javnosti, uključujući organiziranje radionica i edukativnih aktivnosti; pokretanje kampanja o odgovornoj potrošnji, pokretanje inicijative Europen Citizens za promovisanje potrošnje hrane na lokanom nivou, podizanje svijesti među balkanskom i turskom populacijom o uticaju javnih politika na njihovu svakodnevnicu, te informisanje zajednica o tome kako da na efikasan način utiču na formuliranje politika i procese implementacije.

ESSEDRA projekat vodi Sloow Food, u saradnji sa devet organizacija civilnog društva Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Republike Makedonije, Rumunije, Srbije, Turske i Velike Britanije. Lokalne organizacije koriste svoje iskustvu u provođenju javnih kampanja, te organiziraju vlastite događaje na lokalnom nivou.