ESSEDRA je skraćenica za Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural Areas (Ekološko održiv socio-ekonomski razvoj ruralnih oblasti).

ESSEDRA projekat – kofinansiran od strane Evropske Unije kroz DG Enlargement – koordiniše Slow Food, sa ciljem potpomaganja integracionih procesa zemalja Balkana i Turske u Evropsku Uniju.

Slow Food planira da to uradi uvećanjem broja i povećanjem čujnosti glasova organizacija civilnog društva (CSOs) (OCD, engleski CSO) koje se lokalno bave poljoprivredom, ruralnim razvojem i kvalitetom hrane. Naravno, to će uključiti i one koji se bave srodnim temama kao što su zaštita životne sredine i predela, očuvanje biodiverziteta, borba protiv klimatskih promena i, važnije, dobrobit lokalnih zajednica.

Ciljevima projekta će se težiti radom na tri različita ali međusobno povezana nivoa:

  • Aktivnosti na zagovaranju uloge malih poljoprivrednika u zaštiti biodiverziteta; na jačanju kapaciteta OCD za realizaciju analiza, strateškog zastupanja i monitoringa relevantnih politika koje se odnose na prehrambeni sistem i ruralni razvoj; na povećanju učešća OCD u javnim raspravama o održivom ruralnom razvoju na Balkanu i u Turskoj i uticaju na politiku i proces donošenja odluka.
  • Podrška proizvođačima hrane malog obima, promovisanje konkretnih modela očuvanja biodiverziteta i terensko istraživanje poljoprivrednih proizvoda kojima preti nestanak.
  • Stalna komunikacija sa širom javnosti, uključujući organizovanje radionica i edukativnih aktivnosti; kampanje o odgovornoj potrošnji; pokretanje “Inicijative evropskih građana” radi promocije korišćenja lokalne hrane, podizanje svesti među stanovnicima Balkana i Turske o uticaju javnih politika na njihov svakodnevni život, i informisanje zajednica o tome kako da efikasno utiču na formulisanje politike i procese implementacije.

ESSEDRA projekat vodi Slow Food u saradnji sa devet OCD iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Srbije, Turske i Velike Britanije.