ESSEDRA’nın açılımı, “Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural Areas “ (Kırsal Alanlarda Çevresel ve Sosyo-Ekonomik Sürdürülebilir Kalkınma) şeklindedir.

Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü DG Enlargement tarafından eş finansmanı sağlanan ve Slow Food tarafından koordine edilen ESSEDRA Projesi, Balkan ülkeleri ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Slow Food bu doğrultuda tarım, kırsal kalkınma ve gıda kalitesi üzerinde çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi planlıyor. Doğal olarak bu süreç; çevrenin, coğrafyanın ve biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve daha da önemlisi, yerel toplulukların refahı gibi ilişkili konuları içerecektir.

Proje hedefleri, farklı ancak birbirleriyle bağlantılı üç ana düzeyde yürütülecektir:

  • Biyoçeşitliliğin korunmasında küçük ölçekli çiftçilerin rolünü savunma faaliyetleri; gıda sistemi ve kırsal kalkınmayla ilişkili politikalara dair analizler, stratejik savunuculuk ve takip çalışmaları; Balkanlar ve Türkiye’de STK’ların, kamuoyundaki sürdürülebilir kırsal kalkınma tartışmalarına katılıp, politika ve karar alma süreçlerinde rol alması.
  • Küçük ölçekli gıda üreticilerinin desteklenmesi, biyoçeşitliliği korumak için sağlam modellerin tanıtılması ve yok olma riski altındaki tarımsal ürünlere dair saha araştırmaları yapılması
  • Daha fazla insana ulaşmak için sürekli iletişim faaliyetleri yürütmek ve buna atölyeler, eğitimler gibi etkinliklerinin de dahil edilmesi; sorumlu tüketim kampanyaları düzenlenmesi; yerel gıda tüketimini desteklemek amacıyla Avrupa Yurttaş Girişimi’nin başlatılması, politikaların gündelik hayat üzerindeki etkisi konusunda Balkanlar ve Türkiye vatandaşlarının bilgilendirilmesi, politika yapım/uygulama süreçlerine müdahil olmaları.

ESSEDRA Projesi; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve İngiltere’den dokuz STK’nın işbirliğiyle Slow Food tarafından yönetiliyor. Yerel STK’lar kamuoyu kampanyaları konusundaki deneyimlerini kullanmakta ve yerel etkinlikler düzenlemektedirler.